Klimaspol Mastell - K s.r.o.
vzduchotechnika a klimatizace
Nový Dvůr 913
538 03, Heřmanův Městec
tel.: +420 731 219 624
e-mail: info@klimaspol.cz

Větrání a klimatizace v rodinných domech

V poslední době se často objevuje otázka zda a jak větrat či klimatizovat nové rodinné domy. Odpověď je jednoznačná. Větrání je důležitý prostředek k zajištění příznivých podmínek pro pobyt člověka v domě. Dosažení pohody prostředí v bytě, je základní podmínkou spokojeného a zdravého bydlení. Pohoda prostředí v bytě se skládá z několika faktorů. Teplota, vlhkost vzduchu, akustická pohoda, světelná pohoda a hygienické minimum výměny čerstvého vzduchu.

Klimatizace - tepelný komfort

Dříve se využívali jiné stavební materiály a technologie, takže docházelo k přirozené exfiltraci vzduchu v daných prostorách (např.netěsností dveří, oken ) a nebylo nutné zabývat se problémem větrání a klimatizace v těchto objektech. Proto ve srovnání s ostatními obory stavebnictví větrání rodinných domů stálo na posledním místě.

Dnešní doba sebou přinesla zvýšené nároky na tepelné a izolační schopnosti objektů, tj. používání nových způsobů konstrukce a opláštění domů, použití nových typů oken a dveří (plastová a Euro). Používáním nových technologií se zamezuje přirozenému provětrávání prostor rodinných domů a tím se zhoršuje pohoda bydlení a zdravé prostředí v domě.

Při nedostatečném větracím systému dochází k vytváření škodlivin, které můžeme rozdělit na:

  1. plynné - oxid dusíku, oxid uhlíku, formaldehyd, vodní páry; vydechováním CO2 a vodních par se zvyšuje koncentrace CO2, což je spojeno s poklesem obsahu kyslíku ve vzduchu
  2. choroboplodné zárodky - bakterie a plísně které vedou k nebezpečí různých nákaz
  3. prach - vzniká rozkladem a rozpadem anorganických a organických látek
  4. zápachy - stavební materiály, kuchyňské výpary, spotřebiče, sociální zařízení, produkty lidského organizmu

Proto je nezbytné uměle vytvořit pohodu prostředí zabudováním vhodného systému větrání či klimatizace do domů. Můžeme se podle svých ekonomických možností rozhodnout, zda chceme dům pouze větrat, nebo klimatizovat. Při nuceném větrání je nutné, aby současně s odvodem znehodnoceného vzduchu byl zajištěn také jeho přívod. Aby se neplýtvalo energií, tak je vhodné do odvodního zařízení instalovat rekuperační jednotku se systémem zpětného získávání tepla. Zabudováním tohoto poměrně jednoduchého zařízení ušetříme až 60 % vyfukované energie a čerstvý vzduch je nasáván přes toto zařízení. Při navrhování typů odsávacích ventilátorů, je nutné dbát na délku a průřez odvodního potrubí. V podstatě rozeznáváme dva druhy ventilátorů pro tyto účely. Axiální s nižšími tlaky do cca 120 Pa a radiální s tlaky do 350 Pa. Rovněž je nutno přihlédnout k hlučnosti těchto ventilátorů.

Zvýšení komfortu pohody prostředí je možné zajistit ve vytypovaných místnostech, instalací klimatizačního zařízení. Toto zařízení může vzduch pouze filtrovat a tepelně upravovat, nebo může být rovnou, podle zvoleného typu, vybaveno přívodem čerstvého vzduchu. Tepelná úprava spočívá v dochlazování vzduchu na nastavenou teplotu, nebo při vybavení zařízení tepelným čerpadlem vzduch/vzduch, může toto zařízení vzduch i ohřívat. Tento ohřev je velmi ekonomický, neboť příkonem cca 1 kW dosáhneme 3-4 kW tepelného výkonu.

Často se dnes v rodinných domech instalují bazény a vířivé vany. Úprava vzduchu v těchto prostorách si vyžaduje instalaci specielních klimajednotek, které nám vzduch vysuší a tepelně upraví na požadovanou teplotu. Instalace těchto zařízení vyžaduje vždy potřebné výpočty, a proto je musí dodávat odborná firma včetně projektu.

Závěrem je nutné říci, že instalace vzduchotechnických zařízení, je při stavbě nových moderních domů nezbytná a můžeme si pouze zvolit kvalitu a jejich úroveň.